R

ozpočet na rok 2019 je sestaven jako schodkový. Schodek ve výši 576.776,-- Kč bude hrazen finančními prostředky z minulých let.

 

Příjmy   POL schválený rozpočet 2018 očekávaná skutečnost 2018 ROZPOČET 2019
Daňové příjmy          
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci   1111 180.000,-- 200.000,-- 200.000,--
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky   1112     5.000,--     5.000,--     5.000,--
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou   1113   20.000,--   20.000,--   20.000,--
Daň z příjmů právnických osob   1121 200.000,-- 200.000,-- 200.000,--
Daň z příjmů právnických osob za obce   1122     5.000,--     5.000,--     5.000,--
Daň z přidané hodnoty   1211 350.000,-- 400.000,-- 400.000,--
Daň z hazardních her   1381     4.000,--     5.000,-- 5.000,--
Daň z nemovitých věcí   1511   55.000,--   55.000,--   60.000,--
Poplatek za provoz systému shromaž.,využ.,odstr.komun.odpad   1340   40.000,--   40.000,--   40.000,--
Poplatek ze psů   1341     1.500,--     1.500,--     1.500,--
Poplatek z ubytovací kapacity   1345     4.000,--     4.000,--     4.000,--
Správní poplatky   1361     1.000,-- 600,--     1.000,--
           
Nedaňové příjmy ODPA        
Sběr a zpracování druhotných surovin                       2122       2.000,--      2.000,--     2.000,--
Komunální služby a úz. rozvoj 3639          400,--         400,--        400,--
Využ. a znešk.komunál.odpadů       3725     13.000,--    14.000,--   15.000,--
Sběr a svoz komunálního odpadu      3722   1.200,--      1.800,-- 2.000,--
Obecné příjmy z fin.  operací                   6310          100,--         100,--        100,--
Neinv. přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR    4111   67.530,00 66.000,--
Neinv. přijaté transfery ze SR    4112 60.900,-- 50.750,--   60.000,--
PŘÍJMY CELKEM     943.100,-- 1.072.680,-- 1.087.000,--

 

Výdaje ODPA schválený rozpočet 2018 očekávaná skutečnost 2018 ROZPOČET 2019
Silnice                                              2212 41.000,-- 10.000,-- 40.000,--
Ost. záležitosti pozemních komunikací 2219 140.000,-- 0,-- 140.000,--
Provoz veřejné silniční dopravy 2221 0,-- 0,-- 10.000,--
Dopravní obslužnost 2292 1.700,-- 1.700,-- 1.700,--
Pitná voda 2310 1.000,-- 0,-- 1.000,--
Odvádění a čištění odpadních vod                        2321 26.000,-- 13.000,-- 42.000,--
Ostatní záležitosti kultury                        3319 1.200,-- 1.200,-- 41.200,--
Rozhlas a televize                                    3341 2.000,-- 155.000,-- 2.000,--
Ost. zájmová činnost a rekreace                        3429 5.500,-- 2.700,-- 25.000,--
Pomoc zdravotně post. a chronicky nemocným 3543 1.000,-- 1.000,-- 1.000,--
Veřejné osvětlení                                3631 30.000,-- 26.000,-- 50.000,--
Komunální služby a územní rozvoj 3639 7.200,-- 1.200,-- 1.200,--
Sběr a svoz nebezpečných odpadů                   3721 10.000,-- 12.000,-- 12.000,--
Sběr a svoz komunál. odpadů                    3722 65.078,-- 64.000,-- 65.000,--
Využ.a zneškod.komun.odpadů             3725 20.000,-- 20.000,-- 20.000,--
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň                   3745 20.600,-- 88.800,-- 30.000,--
Požární ochrana (dobrov.část)                    5512 18.000,-- 4.500,-- 65.000,--
Zastupitelstva obcí                      6112 209.280,-- 210.000,-- 210.000,--
Volby do zastupitelstev úz. samospr. Celků 6115 0,-- 13.000,-- 0,--
Činnost místní správy                              6171 318.159,-- 230,000,-- 600,000,--
Obec.výdaje z fin.operací                       6310 5.000,-- 5.000,-- 5.000,--
Pojištění funkčně nespecifikované                  6320 14.200,-- 14.200,-- 14.200,--
Ostatní finanční operace                         6399 5.000,-- 3.500,-- 3.500,--
Finanční vypořádání minulých let  vratky veřej. rozp. ústř.úrovně 6402 1.183,-- 1.183,-- 23.976,--
Pořízení nového ÚP 3635 0,-- 0,-- 250.000,--
Nákup pozemku 3639 0,-- 0,-- 10.000,--
Výdaje celkem   943.100,-- 877.983,-- 1.663.776,--

 

 

Poslední novinky