R

ozpočet na rok 2019.
 
 
 
 
 
 

 

Rozpočet 2019

Bez ODPA – daňové příjmy      
1111 DPFO placená plátci 200 000 Kč
1112 DPFO placená poplatníky 5 000 Kč
1113 DPFO vybíraná srážka 20 000 Kč
1121 DPPO   200 000 Kč
1122 DPPO za obce 5 000 Kč
1211 DPH   400 000 Kč
1340 poplatek za odpad   40 000 Kč
1341 poplatek ze psů   1 500 Kč
1345 poplatek z ubytovací kapacity   4 000 Kč
1361 správní poplatky   1 000 Kč
1381 daň z hazardních her   5 000 Kč
1511 daň z nemovitostí   60 000 Kč
4111 Neinv. přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR   66 000 Kč
4112 neinv.transfer ze SR na výkon státní správy   60 000 Kč
bez ODPA celkem     1 067 500 Kč
       
2122 2111 příjmy z posk.služeb a výrobků 2 000 Kč
2122   sběr a zpracování druhotných surovin 2 000 Kč
3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků 400 Kč
3639   komunální služby a územní rozvoj 400 Kč
3722 2111 příjmy z posk.služeb a výrobků 2 000 Kč
3722   sběr a svoz komun.odp. 2 000 Kč
3725 2324 přijaté nekapit.přísp. a náhrady 15 000 Kč
3725   využití a zneškodnění komun.odp. 15 000 Kč
6310 2141 příjmy z úroků 100 Kč
6310   obecné příjmy a výdaje z fin.operací 100 Kč
Příjmy celkem     1.087.000,00 Kč
       
VÝDAJE      
2212 5139 Silnice-nákup materiálu 1 000 Kč
2212 5169 …. - nákup ostatních služeb 39 000 Kč
2212 silnice celkem   40 000 Kč
       
2219 6121 budovy, haly, stavby (chodník) 140 000 Kč
2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací   140 000 Kč
       
2221 5137 drobný hmotný dlouhod.maj. 10 000 Kč
2221 provoz veřejné silniční dopravy   10 000 Kč
       
2292 5323 neinv.transfer krajům 1 700 Kč
2292 dopravní obslužnost   1 700 Kč
       
2310 5171 opravy a udržování 1 000 Kč
2310 pitná voda   1 000 Kč
       
2321 5166 konzul., porad.a právní služby 27 000 Kč
  5169 nákup ost.služeb (rozbory vod) 12 000 Kč
  5771 opravy a udržování 2 500 Kč
  5365 platby daní a poplatky krajům a obcím 500 Kč
2321 odvádění a čištění odpadních vod   42 000 Kč
       
3319 5329 ost.neinv.transf.veř.rozp.úz.úrovně 1 200 Kč
  5139 nákup materiálu 5 000 Kč
  5169 ostatní služby 20 000 Kč
  5175 pohoštění 10 000 Kč
  5194 věcné dary 5 000 Kč
3319 ostatní záležitosti kultury   41 200 Kč
       
3341 5041 odměny za užití duš.vlastnictví (OSA) 2 000 Kč
3341 rozhlas a televize   2 000 Kč
       
3429 5139 nákup materiálu 1 000 Kč
3429 5169 nák.ost.sl. (dětské hřiště) 2 800 Kč
3429 5171 opravy a udržování 21 200 Kč
3429 ostatní zájm.činnost a rekreace   25 000 Kč
       
3543 5229 ost.neinv.transfer neziskovým org. 1 000 Kč
3543 pomoc zdravotně postiženým   1 000 Kč
       
3631 5154 elektrická energie 15 000 Kč
3631 5171 opravy a udržování 35 000 Kč
3631 veřejné osvětlení   50 000 Kč
       
3635 6119 pořízení nového ÚP 250 000 Kč
3635 Územní plánování   250 000 Kč
       
3639 5164 nájemné (bioskládka) 1 200 Kč
3639 6130 nákup pozemku kaplička 10 000 Kč
3639 komunální služby a územní rozvoj   11 200 Kč
       
3721 5169 nákup ostatních služeb 12 000 Kč
3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů   12 000 Kč
       
3722 5169 nákup ostatních služeb 64 922 Kč
3722 5329 neinvest.transfery 78 Kč
3722 sběr a svoz komunálních odpadů   65 000 Kč
       
3725 5169 nákup ostatních služeb ( velk.kont.) 20 000 Kč
3725 využití a zneškodnění kom.odp.   20 000 Kč
       
3745 5021 ost.osob.výdaje (DPP) 10 000 Kč
3745 5139 nákup materiálu 2 000 Kč
3745 5156 pohonné hmoty a maziva 1 000 Kč
3745 5169 nákup ostat. služeb (údržba zeleně) 7 000 Kč
3745 5171 opravy a udržování 10 000 Kč
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   30 000 Kč
       
5512 5137 DHDM 9 000 Kč
5512 5139 nákup materiálu 1 000 Kč
5512 5156 pohonné hmoty 3 000 Kč
5512 5162 služby telekom.a radiokom. 1 000 Kč
5512 5171 opravy a udržování 5 000 Kč
5512 6123 přívěsný vozík 46 000 Kč
5512 požární ochrana   65 000 Kč
       
6112 5023 odměny členů ZO 201 600 Kč
6112 5032 povinné pojištění a veř.zdr.poj. 8 400 Kč
6112 zastupitelstva obcí   210 000 Kč
       
6171 5021 ostatní osobní výdaje 48 000 Kč
6171 5137 DDHM 5 000 Kč
6171 5139 materiál 3 000 Kč
6171 5154 elektrická energie 10 000 Kč
6171 5161 poštovní služby 500 Kč
6171 5162 služby elektron.kom. 8 000 Kč
6171 5168 zpracování dat (Gordic) 4 000 Kč
6171 5169 nákup ostatních služeb 5 000 Kč
6171 5171 opravy a udržování – střecha OÚ 481 500 Kč
6171 5171 přístřešek ke vchodu do hosp. 24 000 Kč
6171 5173 cestovné 3 000 Kč
6171 5175 pohoštění 3 000 Kč
6171 5179 ostatní nákupy 5 000 Kč
6171 činnost místní správy   600 000 Kč
       
6310 5163 služby peněžních ústavů 5 000 Kč
6310 obecné výdaje z fin.operací   5 000 Kč
       
6320 5163 služby peněžních ústavů 14 200 Kč
6399 pojištění majetku   14 200 Kč
       
6399 5365 platby daní a poplatky krajům a obcím 3 500 Kč
6399 ostatní finanční operace   3 500 Kč
       
6402 5364 vratky VRÚÚ transf.posk.v min.rozp. 23 976 Kč
6402 finanční vypořádání minulých let   23 976 Kč
       
CELKEM VÝDAJE 2019               1.663.776,00 Kč

 

 

Poslední novinky