Rok   2018 2019 2020 2021
Počáteční stav   350 350 350 350
Příjmy daňové 640 650 650 700
  ostatní 170 200 200 250
  dotace 0 0 0 0
  celkem 811 850 850 950
Výdaje   811 850 850 950
Hotovost běž.roku   0 0 0 0
Hotovost konec roku   350 350 350 350

Poznámka: údaje jsou v tisících Kč. 

Schváleno na VZ ZO dne  20.12.2016. Vyvěšeno na úřední a elektronické úř.desce obce dne 4.1.2017 Po dobu platnosti je v papírové podobě  k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

Poslední novinky