Návrh rozpočtu na rok 2020 je sestaven jako vyrovnaný. Více informací najdete v tabulkách níže. 

 

 

 

 

Výdaje ODPA Oček.skut.2020 Návrh 2020
Silnice                                              2212 8.000 56.500
Ost. záležitosti pozemních komunikací 2219 1.049.300 0
Provoz veřejné silniční dopravy 2221 0 0
Dopravní obslužnost 2292 2.600 2.600
Pitná voda 2310 0 1.000
Odvádění a čištění odpadních vod                        2321 57.000 96.000
Ostatní záležitosti kultury                        3319 1.600 10.000
Rozhlas a televize                                    3341 3.400 3.500
Ost. zájmová činnost a rekreace                        3429 44.500 2.500
Pomoc zdravotně post. a chronicky nemocným 3543 1.000 1.000
Veřejné osvětlení                                3631 22.000 55.000
Komunální služby a územní rozvoj 3639 310.400 31.200
Sběr a svoz nebezpečných odpadů                   3721 14.700 15.000
Sběr a svoz komunál. odpadů                    3722 60.000 65.100
Využ.a zneškod.komun.odpadů             3725 20.000 20.000
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň                   3745 30.000 80.000
Krizová opatření 5213 10.000 10.000
Požární ochrana (dobrov.část)                    5512 140.000 257.000
Zastupitelstva obcí                      6112 210.000 249.900
Volby do zastupitelstev úz. samospr. Celků 6115 0 0
Volby do EP 6117 18.010 0
Činnost místní správy                              6171 115.000 138.400
Obec.výdaje z fin.operací                       6310 5.000 5.000
Pojištění funkčně nespecifikované                  6320 14.100 14.100
Ostatní finanční operace                         6399 3.500 4.000
Finanční vypořádání minulých let  vratky veřej. rozp. ústř.úrovně 6402 47.200 11.000
Pořízení nového ÚP 3635 210.500 0
Nákup pozemku 3639 0 0
Výdaje celkem
 
2.397.810 1.128.800

 

Příjmy Sloupec1 POL Návrh 2020
Daňové příjmy      
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci   1111 250.000
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky   1112 7.000
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou   1113 25.000
Daň z příjmů právnických osob   1121 200.000
Daň z příjmů právnických osob za obce   1122 4.000
Daň z přidané hodnoty   1211 450.000
Daň z hazardních her   1381 5.000
Daň z nemovitých věcí   1511 60.000
Poplatek za provoz systému shromaž.,využ.,odstr.komun.odpad   1340 40.000
Poplatek ze psů   1341 1.200
Poplatek z ubytovací kapacity   1345 3.000
Správní poplatky   1361 1.000
       
Nedaňové příjmy ODPA    
Sběr a zpracování druhotných surovin                       2122   2.000
Komunální služby a úz. rozvoj 3639   400
Využ. a znešk.komunál.odpadů       3725   10.000
Sběr a svoz komunálního odpadu      3722   2.000
Obecné příjmy z fin.  operací                   6310   100
Neinv. přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR    4111 0
Neinv. přijaté transfery ze SR    4112 68.100
PŘÍJMY CELKEM     1.128.800

 

Poslední novinky