Rozpočet Obce Pelechy pro rok 2020. Rozpočet obce Pelechy na rok 2020 byl sestaven jako vyrovnaný. Projednán a schválen na VZ ZO 10.12.2019. Vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce obce Pelechy a v papírové podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě.

 

Příjmy   POL ROZPOČET
Daňové příjmy     2020
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci   1111 250.000
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky   1112 7.000
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou   1113 25.000
Daň z příjmů právnických osob   1121 200.000
Daň z příjmů právnických osob za obce   1122 4.000
Daň z přidané hodnoty   1211 450.000
Daň z hazardních her   1381 5.000
Daň z nemovitých věcí   1511 60.000
Poplatek za provoz systému shromaž.,využ.,odstr.komun.odpad   1340 40.000
Poplatek ze psů   1341 1.200
Poplatek z ubytovací kapacity   1345 3.000
Správní poplatky   1361 1.000
Neinv. přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR    4111 0
Neinv. přijaté transfery ze SR    4112 68.100
       
       
Nedaňové příjmy ODPA    
Sběr a zpracování druhotných surovin                       2122   2.000
Komunální služby a územní rozvoj 3639   400
Využ. a znešk.komunál.odpadů       3725   10.000
Sběr a svoz komunálního odpadu      3722   2.000
Obecné příjmy z fin.  operací                   6310   100
       
       
PŘÍJMY CELKEM     1.128.800

 

Výdaje ODPA ROZPOČET 
    2020
Silnice                                              2212 56.500
Dopravní obslužnost 2292 2.600
Pitná voda 2310 1.000
Odvádění a čištění odpadních vod                        2321 96.000
Ostatní záležitosti kultury                        3319 10.000
Rozhlas a televize                                    3341 3.500
Ost. zájmová činnost a rekreace                        3429 2.500
Pomoc zdravotně post. a chronicky nemocným 3543 1.000
Veřejné osvětlení                                3631 55.000
Komunální služby a územní rozvoj 3639 31.200
Sběr a svoz nebezpečných odpadů                   3721 15.000
Sběr a svoz komunál. odpadů                    3722 65.100
Využ.a zneškod.komun.odpadů             3725 20.000
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň                   3745 80.000
Krizová opatření 5213 10.000
Požární ochrana (dobrov.část)                    5512 257.000
Zastupitelstva obcí                      6112 249.900
Činnost místní správy                              6171 138.400
Obec.výdaje z fin.operací                       6310 5.000
Pojištění funkčně nespecifikované                  6320 14.100
Ostatní finanční operace                         6399 4.000
Finanční vypořádání minulých let  vratky veřej. rozp. ústř.úrovně 6402 11.000
Výdaje celkem   1.128.800

 

Poslední novinky