Příjmy: 
Paragraf    Položka
                    4116    Ostatní neinv. přijaté transf. ze st. rozpočtu (SDH)           +     1.600,-- Kč              
                    4122    Neinvestiční přijaté transfery od krajů (střecha OÚ)         + 250.000,-- Kč  
Příjmová část celkem                                                                                       + 251.600,-- Kč               
Výdaje: 
Paragraf    Položka
2321         5122     Odvádění a čištění odp. vod – věcná břemena                      +    1.000,-- Kč
3639         6121     Komunální sl. a úz. rozvoj – budovy, haly a stavby             +   50.000,-- Kč
3722         5169     Sběr a svoz komunál. odpadů - nákup ost. služeb                +     1.000,-- Kč
3745         5169     Péče o vzhled obcí a veř. zeleň - nákup ost. služeb              +   19.000,-- Kč
6112         5032     Zastupitelstva obcí – povin. poj. na zdravot. poj.                 +     9.000,-- Kč
6171         5021     Činnost místní správy – ost. osobní výdaje                          +      8.000,-- Kč
Výdajová část celkem                                                                                       +    88.000,-- Kč
Financování 
Položka               
8115  Změna stavu krátkod. prostř.na bank. účtech                              - 163.600,-- Kč  
Schváleno starostkou obce dne 30. 12. 2019

Poslední novinky